Všeobecné obchodní a dodací podmínky

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. V případě, že nebyly sjednány jiné písemné podmínky, upravují tyto „VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A DODACÍ PODMÍNKY (dále jen „PODMÍNKY") v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), smluvní vztahy, vznikající mezi firmou Miroslav Studený, U Sokolovny 31, 635 00 Brno, IČ: 13672045, DIČ: CZ531022040, registrovanou v ŽR u Magistrátu města Brna pod ev. Č. 370214-371-01 jako prodávajícím (dále jen „prodávající") a kupujícím (dále jen „kupující") uvedeným v objednávce (případně kupní smlouvě).

1.2. Smluvní vztah mezi kupujícím a prodávajícím vzniká buď na základě podepsané kupní smlouvy oběma smluvními stranami nebo zasláním písemné objednávky (přes e-shop, e-mailem, nebo poštou) kupujícího prodávajícímu a následně písemným potvrzením přijetí objednávky kupujícího prodávajícím (e-mailem nebo poštou) (dále jen „objednávka“).

1.3. Ustanovení odchylná od Podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními Podmínek.

1.4. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A DODACÍ PODMÍNKY jsou nedílnou součástí kupní smlouvy nebo jsou nedílnou součástí písemného potvrzení přijetí objednávky kupujícího prodávajícím. Kupní smlouva (objednávka) a Podmínky jsou uvedeny v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu objednávky (kupní smlouvy), platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad objednávky (kupní smlouvy) v českém jazyce.

1.5. Tyto Všeobecné obchodní a dodací podmínky jsou závazné pro všechny kupující od firmy Miroslav Studený, kteří jí zašlou objednávku.

1.6. Platnost Všeobecných obchodních a dodacích podmínek se datuje dnem jejich zveřejnění na internetových stránkách firmou Miroslav Studený www.svickyone.cz . Firma Miroslav Studený si vyhrazuje právo tyto Podmínky kdykoli upravit. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozích znění Podmínek.

2. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

2.1. Předmětem plnění je dodávka svíček (viz e-shop).

3. OBJEDNÁVÁNÍ ZBOŽÍ PŘES E-SHOP

3.1. Objednávku generuje kupující elektronicky na adrese www.svickyone.cz

3.2. Všichni kupující od firmy Miroslav Studený jsou povinni uvést v objednávce nebo při registraci (dále jen „uživatelský účet“) správné a pravdivé všechny údaje.

3.3. Kupující – spotřebitel uvádí své identifikační údaje v rámci generování objednávky adresované firmě Miroslav Studený. Případná registrace je dobrovolná a registrační údaje lze ihned využívat. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
Kupující – podnikatel je povinen se zaregistrovat před zasláním první objednávky a následně odeslat na e-mailovou adresu info@coldmade.cz kopie dokladů

výpis z obchodního rejstříku

živnostenský list

osvědčení o DIČ

Po schválení registrace obdrží kupující – podnikatel na svoji uvedenou e-mailovou adresu potvrzení aktivace přístupových údajů.

3.4. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

3.5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou a to na elektronickou adresu kupujícího uvedenou v objednávce.

3.6. Minimální výše objednávky není stanovena.

Objednávky je možné také řešit individuálním dotazem na e-mail info@coldmade.cz - zákazníkovi bude zaslána individuální cenová kalkulace.

3.7. Okamžikem potvrzení přijetí objednávky ze strany firmy Miroslav Studený se tato stává závaznou.

3.8. V případě, že kupující-podnikatel odmítne převzetí objednaného zboží v celém rozsahu objednávky nebo její části, aniž by minimálně 2 pracovní dny před dohodnutým termínem dodání prokazatelným způsobem tuto objednávku nebo její část nestornoval, budou mu kromě stornopoplatků prodávajícím fakturovány veškeré náklady spojené s dopravou a manipulací odmítnutého zboží.

Výše stornopoplatků:

a) Storno objednávky v den potvrzení přijetí objednávky firmou M. Studený - 10 % z ceny objednaného zboží bez DPH
b) Storno objednávky od druhého dne po potvrzení přijetí objednávky firmou M. Studený – 80% z ceny objednaného zboží bez DPH

4. KUPNÍ CENA ZBOŽÍ

4.1. Veškeré ceny uváděné na e-shopu, v objednávkách, nabídkách nezahrnují DPH, není-li výslovně uvedeno jinak. Ceny zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na e-shopu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

4.2. Cena zboží zahrnuje náklady na dopravu zboží (vč. balného) do jednoho místa dodání v ČR, pokud je smluvní cena nakoupeného zboží nad 3 000,- Kč (bez DPH). V případě požadavků na individuální balení a rozeslání zboží na více míst v ČR, případně do zahraničí bude doprava včetně balného kalkulována individuálně.

4.3. Pokud výše nákupu bude do 3 000,- Kč (bez DPH), připočítává se k nákupu cena za dopravu včetně balného na základě vybraného způsobu dopravy viz Doprava zboží. V případě požadavků na individuální balení a rozeslání zboží na více míst v ČR, případně do zahraničí bude doprava včetně balného kalkulována individuálně.

5. DODACÍ LHŮTA

5.1. Nachází-li se zboží skladem u prodávajícího a objednávka přišla do 16:00 hodin, je toto zboží expedováno nejpozději následující den po obdržení objednávky. Pokud objednávka přišla po 16:00 hodině, je toto zboží expedováno až 2 dny po obdržení objednávky. Nenachází-li se zboží skladem u prodávajícího, sdělí prodávající tuto skutečnost kupujícímu a navrhne jiný termín dodání.

5.2. V případě, že zboží není skladem v požadovaném množství nebo barvě, je kupující o této skutečnosti neprodleně informován, stejně tak i o nejbližší možné dodací lhůtě. Pokud kupujícímu náhradní termín dodání nevyhovuje, lze objednávku stornovat.

6. DODACÍ PODMÍNKY

6.1. Kupující si v objednávce vybere způsob dopravy zboží viz Doprava zboží.

6.2. Kupující je povinen v objednávce uvést závaznou dodací adresu, kontaktní osobu včetně telefonického kontaktu.

6.3. Prodávající je oprávněn plnit předmět smlouvy i částečně a kupující-podnikatel je povinen částečné plnění předmětu smlouvy převzít (velkoobchodní prodej).

6.4. Kupující je vždy informován prodávajícím e-mailem či telefonicky o tom, že zboží je hotové a připravené k odebrání nebo k expedici.

6.5. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.6. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

7. PLATEBNÍ PODMÍNKY

7.1. Kupující se zavazuje uhradit kupní cenu za dodané zboží a služby včetně případného dopravného, nákladů na balení, jakož i eventuelních dohodnutých přirážek a DPH.

7.2. Kupující v objednávce vždy vyznačí způsob úhrady za nakoupené zboží (viz Platební podmínky):
Platba předem – převodem na bankovní účet
Platba v hotovosti
Platba na dobírku
Platba elektronickým platebním systémem GoPay
Platba elektronickým platebním systémem PayPal
Platba na fakturu s úhradou po dodání zboží – pouze u kupujícího – podnikatele, a to po vzájemné dohodě

7.3. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 3 dnů od obdržení proforma faktury, kterou kupující vystaví na základě potvrzení o přijetí objednávky a odešle elektronickou poštou na adresu elektronické pošty kupujícího.

7.4. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

7.5. Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem DPH.

7.6. Prodávající je oprávněn fakturovat i částečné plnění předmětu smlouvy a kupující-podnikatel je povinen takovou fakturu dle dohodnuté splatnosti uhradit.

7.7. Splatnost faktury je 14 dnů od jejího vystavení. Faktura se považuje za uhrazenou dnem připsání celé fakturované částky na účet prodávajícího.

7.8. Vlastnická práva k předmětu plnění dle každé objednávky přechází na kupujícího až po uhrazení kupní ceny za dodané zboží v plné výši na účet prodávajícího.

7.9. Žádná část kupní ceny za dodané zboží nesmí být zaplacena pohledávkami třetích osob nebo započtením vlastní pohledávky kupujícího, kterou má vůči prodávajícímu, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

8. SMLUVNÍ POKUTY

8.1. Pro případ, že bude kupující v prodlení s plněním svého závazku a to i jen v jeho části, dohodly se strany na úhradě úroků z prodlení v zákonné výši, stanovené nařízením vlády č.351/2013 Sb. v platném znění, která nyní odpovídá ročně výši repo sazby stanovené ČNB platné pro první den kalendářního pololetí, v němž došlo k prodlení, zvýšené o osm (8) procentních bodů.

8.2. Bude-li kupující v prodlení se zaplacením nebo doplacením kupní ceny prodávajícímu, je kupující povinen nad rámec bodu 8.1. zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,05% denně z dlužné částky za každý i započatý kalendářní den prodlení až do úplného zaplacení.

9. ODSTOUPENÍ OD OBJEDNÁVKY

9.1. Odstoupení od objednávky (kupní smlouvy) být písemné a musí v něm být uveden důvod odstoupení. Doručením odstoupení se objednávka (kupní smlouva) ruší.

9.2. Prodávající neodpovídá za zpoždění nebo nemožnost dodávky předmětu plnění v důsledku „vyšší moci" nebo v případě, kdy objednané zboží není ve lhůtě žádané kupujícím na trhu dostupné. Prodávající v takovém případě bude kupujícího písemně informovat o náhradním prodlouženém termínu plnění nebo o nemožnosti dodávky daného zboží vůbec, přičemž kupujícímu tímto nevzniká vůči prodávajícímu žádné právo na náhradu škody. Souhlas s tímto náhradním termínem plnění potvrdí kupující prodávajícímu písemně (e-mail) a to ve lhůtě vyznačené na sdělení prodávajícího. Pokud tak neučiní, má se za to, že kupující od smlouvy nebo její části odstupuje a prodávající automaticky již bez další výzvy provede stornování těchto nevydodaných položek zboží ze zakázky.

9.3. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení §1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od objednávky (kupní smlouvy) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od objednávky (kupní smlouvy) o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od objednávky (kupní smlouvy) o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

Právo odstoupit od objednávky se vztahuje výhradně na zboží standardně nabízené a skladem.

9.4. Nejedná-li se o případ uvedený v bodě 9.3. či o jiný případ, kdy nelze od objednávky (kupní smlouvy) odstoupit, má kupující - spotřebitel (tedy jedná-li se o kupujícího, který při realizaci objednávky nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti) v souladu s ustanovením §1829 odst.1 občanského zákoníku právo od objednávky (kupní smlouvy) odstoupit bez udání důvodu, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od objednávky (kupní smlouvy) musí být prodávajícímu odesláno a doručeno v písemné formě ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Odstoupení od objednávky (kupní smlouvy) může kupující zaslat na adresu sídla firmy prodávajícího nebo na adresu elektronické pošty prodávajícího viz bod 13.8..

Výše uvedené platí, je-li objednávka (kupní smlouva) sjednána pomocí prostředku komunikace na dálku (např. telefonicky, e-shopem apod.)

Pozor! - Toto ustanovení zákona však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží.

9.5. V případě odstoupení od objednávky (kupní smlouvy) dle bodu 9.4. Všeobecných obchodních a dodacích podmínek se objednávka (kupní smlouva) od počátku ruší. Zboží musí být vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od objednávky (smlouvy) prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od objednávky (kupní smlouvy), nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Prodávající nenese náklady spojené s doručením vraceného zboží na adresu sídla společnosti.

Vrácené zboží musí být nepoškozené, nepoužité a kompletní. Pokud to již není dobře možné, musí kupující - spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být dále vydáno. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

Je-li to možné, kupující - spotřebitel vrátí společně se zbožím i obal, porušený pouze v míře nezbytně nutné pro prohlédnutí zboží.

9.6. V případě odstoupení od objednávky (kupní smlouvy) dle bodu 9.4. Všeobecných obchodních a dodacích podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od objednávky (kupní smlouvy) kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od objednávky (kupní smlouvy), prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží bylo prodávajícímu dodáno.
9.7. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu již uhrazenou kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

9.8. Je-li kupující podnikatelem (jedná v rámci své podnikatelské činnosti) a odstoupí od závazné objednávky, má prodávající nárok na úhradu stornopoplatků viz bod 3.8., plus nárok na náhradu nákladů vynaložených v souvislosti s plněním zrušené objednávky.

10. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ (dále jen „REKLAMACE“) A ZÁRUČNÍ DOBA

10.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními §1914 až §1925, §2099 až §2117, §2161 až §2174 občanského zákoníku)

10.2. Reklamace se vztahují pouze na zboží zakoupené od společnosti Miroslav Studený. Reklamace se řídí platným reklamačním řádem společnosti Miroslav Studený, který je platný na území České republiky.

10.3. Reklamační řízení je bezplatné a to i v případě negativního vyjádření ze strany prodávajícího.

10.4. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

  • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce  popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
  • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
  • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
  • je zboží v odpovídajícím množství a
  • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

10.5. V případě porušeného přepravního obalu je kupující povinen sepsat s přepravcem reklamační protokol IHNED při přebírání zboží. Náležitostí tohoto zápisu musí být hůlkovým písmem poznačeno jméno a příjmení přebírajícího a záznam musí být dále opatřen podpisem a případně otiskem razítka. Neučiní-li tak kupující nebo jeho zaměstnanec nebo osoba k převzetí zboží oprávněná, je prodávající nebo jeho smluvní přepravce oprávněn odmítnout zboží převzít od kupujícího zpět. Doporučujeme poškozenou zásilku vyfotografovat a fotografii poslat co nejdříve na e-mail prodávajícího. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

10.6. Kupující je povinen prohlédnout přebírané zboží a neprodleně, nejpozději však do 5 kalendářních dnů informovat prodávajícího o zjištěných vadách a nedostatcích na e-mail info@coldmade.cz.

10.7. Pro uplatnění reklamace je kupující povinen vady popsat, popřípadě uvést, jak se projevují, dále je povinen uvést kód a název zboží a počet reklamovaných kusů. Kupující je dále povinen prokazatelně doložit, že bylo zboží zakoupeno u firmy Miroslav Studený (kopie faktury je dostačujícím prokazatelným dokladem), a dále je nutné, aby kupující doručil reklamované zboží k posouzení na adresu sídla (provozovny) prodávajícího, přičemž náklady s tímto spojené nese kupující. Je-li to možné, kupující předá reklamované zboží včetně původního obalu, který je porušený pouze v míře nezbytně nutné pro prohlédnutí zboží, případně předá reklamované zboží v jiném odpovídajícím obalu. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.
Zboží zaslané do reklamace bude bez zbytečných odkladů posouzeno prodávajícím a následně bude s kupujícím dojednán způsob vyřízení reklamace (výměna vadného zboží, vrácení peněz apod.).

10.8. Je-li kupující spotřebitelem, tedy jedná-li se o kupujícího, který při uzavírání a plnění objednávky (kupní smlouvy) nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, činí záruční doba 24 měsíců. Je-li na obalu dodávaného zboží nebo v návodu k němu připojeném vyznačena v souladu se zvláštními právními předpisy lhůta k použití věci, skončí záruční doba uplynutím této lhůty. Záruční doba se nevztahuje na běžné opotřebení nebo na závady vzniklé neodbornou manipulací.

Je-li kupující firmy Miroslav Studený právnická či fyzická osoba podnikající, činí záruční doba 6 měsíců. Záruční doba se nevztahuje na běžné opotřebení nebo na závady vzniklé neodbornou manipulací.

10.9. Záruční doba začíná běžet dnem předání zboží kupujícímu, resp. dnem potvrzení faktury či přepravního listu smluvního přepravce. Záruční doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže užívat zboží (doba reklamačního řízení, opravy apod.). Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním.

11. BEZPEČNOST A OCHRANA ÚDAJŮ

11.1. Prodávající se zavazuje dodržovat zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (v aktuálním znění). Veškeré osobní údaje jsou důvěrné a nebudou nijak zveřejněny nebo poskytnuty třetí osobě s výjimkou situace související s logistikou (dopravou), servisem nebo platebním stykem v rámci plnění objednávky (kupní smlouvy), a to jen v rozsahu nezbytně nutném. Odesláním objednávky na adresu prodávajícího dává kupující prodávajícímu dobrovolný souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů do databáze prodávajícího a s jejich dalším zpracováním prodávajícím. Jestliže se kupující rozhodne poskytnout prodávajícímu osobní údaje (jakékoliv informace, podle kterých ho lze identifikovat), kupující může být ujištěn, že budou použity pouze s cílem podporovat kupujícího jako zákazníka prodávajícího, a to za účelem nabízení obchodu a služeb, reklamní a marketingové činnosti (newsletter), realizace prodeje zboží v rámci velkoobchodu nebo maloobchodu a vytváření databáze klientů (odběratelů).

11.2. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje při registraci nebo při objednávce uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

11.3. Osobní údaje budou zpracovány po dobu neurčitou v elektronické podobě.

11.4. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

11.5. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace. .

11.6. Prodávající tímto dle ustanovení § 11 odst. 1 zákona o ochraně osobních údajů kupujícího informuje, že má právo na přístup k osobním údajům, právo na opravu osobních údajů, jakož i v případě, že zjistí nebo se domnívá, že prodávající provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může kupující požádat prodávajícího o vysvětlení, nebo může požadovat, aby prodávající odstranil takto vzniklý stav, zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

12. JINÁ USTANOVENÍ, DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

12.1. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení §1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

12.2. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@coldmade.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

12.3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

12.4. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu §1765 odst. 2 občanského zákoníku.

12.5. Při tvorbě objednávky nebo registraci na e-shopu kupující dá/nedá souhlas se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo firmou prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále dá/nedá souhlas se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího. Volba poskytnutí souhlasu je dobrovolná.

12.6. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z objednávky (kupní smlouvy) plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

12.7. Prodávající neodpovídá za škody vzniklé nesprávným použitím nebo skladováním dodaného zboží.

12.8. Při prodlení kupujícího s převzetím zboží od prodávajícího v období delším než 10 kalendářních dnů ode dne vystavení dodacího listu (předání informace kupujícímu telefonicky nebo e-mailem, že je zboží připraveno k expedici) se sjednává poplatek za skladné ve výši 0,05 % z kupní ceny skladovaného zboží, nejméně však 40,- Kč za každý den skladování. Jako první den placení skladného se počítá 11. kalendářní den.

12.9. Množstevní rozdíly zjištěné kupujícím mimo prostory prodávajícího musí být pro uznání doloženy svědectvím třetí nezávislé osoby.

12.10. Nezaplacení ceny za dodané zboží ve lhůtě 30 dnů po uplynutí splatnosti se považuje za hrubé porušení smlouvy (kupující-podnikatel).

12.11. Kupujícímu mohou být doručovány veškeré informace ohledně objednávky (kupní smlouvy) na adresu elektronické pošty uvedenou v objednávce případně v jeho uživatelském účtu (po registraci).

13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

13.1. V případech neupravených těmito PODMÍNKAMI se tento smluvní vztah bude řídit zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem v platném znění a v případě sporu bude rozhodovat místně příslušný soud, v jehož obvodu je sídlo prodávajícího.

13.2. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní – zahraniční prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

13.3. Kupní smlouva nebo objednávka vč. Podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a je nepřístupná.

13.4. Upozornění: Fotografie jednotlivých výrobků mají pouze informativní charakter a nemusí plně odpovídat skutečnosti, zejména co se týká barevnosti a detailů provedení.

13.5. Vzhledem k druhu zboží (předmětu plnění) a určení jeho použití, negarantuje prodávající žádné specifické vlastnosti zboží, garantuje však, že zboží bude mít po dále určenou záruční dobu vlastnosti u zboží tohoto druhu obvyklé a že bude ve smyslu svého spotřebního určení po tuto dobu funkční.

13.6. Smluvní strany jsou povinny si sdělovat každou změnu svého sídla nebo trvalého bydliště.

13.7. Písemnost se považuje za doručenou v poslední den úložní lhůty, i přesto, že se adresát (kupující nebo prodávající) o uložení písemnosti nedozvěděl, jestliže je písemnost zaslána na posledně známou adresu adresáta (kupující nebo prodávající) a adresát (kupující nebo prodávající) si ji v úložní době nevyzvedne. Rovněž se písemnost považuje za doručenou, pokud ji adresát (kupující nebo prodávající) odmítne přijmout. Dnem doručení je považován den odmítnutí písemnosti.

13.8. Kontaktní údaje prodávajícího:

Adresa pro doručování (sídlo firmy): Miroslav Studený, U Sokolovny 31, 635 00 Brno

E-mail:info@coldmade.cz

Telefon: +420 539 08 539 3

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ PRO KUPUJÍCÍHO:

Termín zakázky může být prodloužen: při prodlení kupujícího s odsouhlasením grafické předlohy potisku nebo při prodlení kupujícího se zaplacením dohodnuté zálohy.

Telefonické hovory se společností prodávajícího mohou být monitorovány v zájmu zkvalitnění poskytovaných služeb.

 

V Brně dne 1. ledna 2014

 


Srovnat 0